15 Aralık 2018 Cumartesi 13:02
 

MGC BAŞKANI AYDOĞAN "SÖZ VERİYORUM´

MGC BAŞKANI AYDOĞAN
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:02

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Cemil Aydoğan, Türkiye´nin birlik ve beraberliği için aday olduğunu söyledi

Aydoğan,

"Barış ve demokrasi kulvarında cesaret ile yürümeyi amaç eden,ranta

değil toplumsal hizmeti amaç eden cesur ve onurlu bir kadro ile Allah´ın

izni ile tüm sorunlarımızı çözmeye çalışacağım." dedi.

        Barış Ak­ti­vis­ti, Me­zo­po­tam­ya Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı Cemil Ay­do­ğan AK Parti´den Mar­din için Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Aday Aday­lı­ğı baş­vu­ru­su­nu An­ka­ra´da par­ti­nin genel mer­ke­zin­de yaptı. Bü­yük­şe­hir için ilk resmi baş­vu­ru­yu Ay­do­ğan, yaptı. Se­çil­di­ği tak­dir­de yerel değil Tür­ki­ye ge­ne­li bir mis­yon üst­le­ne­ce­ği­ni an­la­tan Ay­do­ğan, Mar­din halkı nez­din­de Tür­ki­ye hal­kı­na söz ver­di­ği­ni ak­tar­dı. 

´PARTİLER ÜSTÜ BİR HİZMET

´Si­ya­si tec­rü­be­si­ni bölge halkı için kul­la­na­ca­ğı­nı be­lir­ten İnsan Ak­ti­vis­ti Ay­do­ğan, "Hal­kı­mı­zın so­run­la­rı­nı din­le­yip ye­rin­de ve za­ma­nın­da çözüm üre­te­ce­ğim. Benim hiz­me­tim par­ti­ler üstü bir hiz­met ola­cak. bir par­ti­nin değil bütün Mar­din´in be­le­di­ye baş­ka­nı ola­ca­ğım. Hiz­met gör­me­yen kır­sal ma­hal­le­le­ri­mi­zi de hiz­me­tin en gü­ze­li­ni gö­tü­re­ce­ği­me söz ve­ri­yo­rum. Onur­lu Mar­din halkı her şeyin en iyi­si­ne layık. Şeh­ri­mi­zi hep bir­lik­te gü­zel­leş­ti­re­ce­ğiz. Dış­la­nan bütün ke­sim­le­re de eli­mi­zi uza­ta­ca­ğız. Bizim hiz­me­ti­miz par­ti­ler, din­ler, ve ırk­lar üstü ola­cak." dedi.

‘RANTI DEĞİL , TOP­LUM­SAL 

HİZMETİ AMAÇ EDİNECEĞİZ´ 

Onur­lu bir kadro ile hiz­met gö­tü­re­ce­ği­ni ak­ta­ran Ay­do­ğan, "Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na se­çil­di­ğim tak­tir­de bu ül­ke­nin bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­ni şid­det ve her nevi te­rö­re karşı amaç eden, insan hak­la­rı, barış ve de­mok­ra­si kul­va­rın­da ce­sa­ret ile yü­rü­me­yi amaç eden, ranta değil top­lum­sal hiz­me­ti amaç eden cesur ve onur­lu bir kadro ile Allah´ın izni ile tüm so­run­la­rı­mı­zı çöz­me­ye ça­lı­şa­ca­ğım." diye ko­nuş­tu. 

       

Ay­do­ğan söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü: "1996 yı­lın­da rah­met­li Er­ba­kan´ın izni ile Fet­hul­lah Erbaş´ın baş­kan­lı­ğın­da ve benim ko­or­di­na­tör­lü­ğüm­de yap­tı­ğı­mız esir as­ker­le­ri­mi­zi kur­tar­ma gi­ri­şi­min­de,ve 2012 ve 2013 ta­ri­hin­de ateş­kes ve ara­bu­lu­cu­luk dö­ne­min­de ül­ke­mi­zin bir­li­ği­ne düş­man olan em­per­ya­list sis­tem­le­rin ka­ran­lık ve ta­şe­ron ör­güt­le­ri ta­ra­fın­dan ateş­kes bo­zu­la­rak o gi­ri­şim­ler­de sa­mi­mi olan rah­met­li Er­ba­kan ve dö­ne­min cesur baş­ba­ka­nı ve Orta Doğu li­de­ri Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan´a iha­net ede­rek bu gi­ri­şim­le­ri­mi­zi boşa çı­kar­tı­lar. Em­per­ya­list sis­tem­le­rin amacı artık sa­de­ce Tür­ki­ye de­ğil­dir, ta­rih­te ol­du­ğu gibi top­ye­kun Orta Doğu coğ­raf­ya­sı­dır.Bu ka­ran­lık sis­tem­le­ri boşa çı­kar­mak amacı ile Tür­ki­ye´de en fazla insan hak­la­rı ve barış ödül­le­ri­ni alan bir kar­de­şi­niz ola­rak dünya kenti Mar­din´e hiz­met ile be­ra­ber ta­ri­hi mis­yo­nu­mu­zu ye­ri­ne ge­tir­me­ye ça­lı­şa­ca­ğım. Böy­le­si zorlu ve risk is­te­yen mü­ca­de­le­le­ri za­fe­re ulaş­tır­mak için Türk´ü, Kürd´ü, Arab´ı, Laz´ı, Çer­kez´i ve Gürcü´sü ve diğer tüm halk­la­rın kendi ül­ke­sin­de bir­lik ve be­ra­ber­li­ği Barış için­de ba­şa­ra­bi­len bir Tür­ki­ye la­zım­dır. Bu bir­li­ği ba­şa­ran bir Tür­ki­ye Or­ta­do­ğu Ba­rı­şı­nı da be­ra­be­rin­de ge­ti­re­cek­tir.Ça­ğı­mız­da bu pro­je­yi ce­sa­ret ile ha­ya­ta ge­çi­recek tek bir lider var­dır. Bu ismi de koy­mak la­zım­dır. Em­per­ya­list sis­tem­le­ri Orta Doğu´da tas­fi­ye eden ef­sa­ne­vi Kürt ve İslam li­de­ri bir Se­la­had­din Ey­yu­bi´nin ye­ni­den ruhu or­ta­ya çık­ma­sı la­zım­dır. Bu ka­ran­lık sis­tem­le­ri yen­mek için ef­sa­ne­vi ve cesur li­der­le­re ih­ti­yaç var­dır. İşte Tür­ki­ye ve Orta Doğu halk­la­rı des­tek ve­rir­se ça­ğı­mız­da bu li­de­rin is­mi­ni de koy­mak la­zım­dır. Za­fer­le çıkan bir Orta Doğu li­de­ri ya­rı­nın dünya li­de­ri­dir. Biz­ler barış ve kar­deş­li­ğin bu coğ­raf­ya­da ege­men ol­ma­sı için des­tek ve­rir­sek ça­ğı­mı­zın li­de­ri Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti li­de­ri Recep Tay­yip Er­do­ğan ola­cak­tır. Ben se­çi­lir­sem ve se­çil­me­sem bir ta­rih­çi ve barış sa­vu­nu­cu­su ola­rak bu dün­ya­da top­lum­sal amaç­la­rım, bu ta­ri­hi coğ­raf­ya­da benim canlı ha­yal­le­rim ola­cak­tır. Mar­din, Tür­ki­ye ve tüm Orta doğu halk­la­rı­na en derin say­gı­la­rım­la arz edi­yo­rum."

-Selman GÜNEŞ/Kızıltepe

 

 

 

DİĞER HABERLER

MGC BAŞKANI AYDOĞAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A RAPOR GÖNDERDİ

MGC BAŞKANI AYDOĞAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A RAPOR GÖNDERDİ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'a son Toplumsal siyasi süreçler ile ilgili bir rapor gönderdim.

Kızıltepeli ve Suriyeli gençler müzikle uyum sağlıyor

Kızıltepeli ve Suriyeli gençler müzikle uyum sağlıyor

Kızıltepe Gençlik Merkezinde Sosyal uyum projesi kapsamında Suriyeli ve Kızıltepeli çocuklar gitar ve bağlama öğreniyor.

Mardinli fotoğraf sanatçısı dünya ikincisi oldu

Mardinli fotoğraf sanatçısı dünya ikincisi oldu

Mardinli fotoğraf sanatçısı Mustafa Kılıç, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından 13´üncüsü düzenlenen “13th FIAP Clubs´ World Cup”ta 13. Dünya Kupasında dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya almayı hak kazandı.

Belediyenin kursu ile meslek sahibi oldu

Belediyenin kursu ile meslek sahibi oldu

Kızıltepeli Sevgi Kaymaz, belediyenin açtığı telkari ve gümüş işlemeciliği kursu ile meslek sahibi oldu. Kaymaz, “Gümüş işliyorum, alyans, erkek yüzüğü ve kemer yapıyorum. Şimdi burada çalışmasaydım evde oturuyor olacaktım.” dedi.

MGC BAŞKANI AYDOĞAN İNSAN HAKLARI MESAJI YAYINLADI

MGC BAŞKANI AYDOĞAN İNSAN HAKLARI MESAJI YAYINLADI

10 Aralık Dünya İnsan Hakları gününü kutluyorum.

Mardin´de 400 çocuk yüzmeyi öğrenecek

Mardin´de 400 çocuk yüzmeyi öğrenecek

Mardin´de “Yüzme bilmeyen çocuk kalmasın” projesi çerçevesinde çocuklara ücretsiz yüzme kursu verilmeye başlandı. Proje çerçevesinde 400 çocuğa kurs verilmesi planlanıyor

ÇOK OKUNANLAR

KÖŞE YAZARLARI

ÖNE ÇIKANLAR

HAVA DURUMU

5 günlük hava durumu