25 Mayıs 2019 Cumartesi 23:01
 

MGC BAŞKANI AYDOĞAN "SÖZ VERİYORUM´

MGC BAŞKANI AYDOĞAN
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:02

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Cemil Aydoğan, Türkiye´nin birlik ve beraberliği için aday olduğunu söyledi

Aydoğan,

"Barış ve demokrasi kulvarında cesaret ile yürümeyi amaç eden,ranta

değil toplumsal hizmeti amaç eden cesur ve onurlu bir kadro ile Allah´ın

izni ile tüm sorunlarımızı çözmeye çalışacağım." dedi.

        Barış Ak­ti­vis­ti, Me­zo­po­tam­ya Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı Cemil Ay­do­ğan AK Parti´den Mar­din için Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Aday Aday­lı­ğı baş­vu­ru­su­nu An­ka­ra´da par­ti­nin genel mer­ke­zin­de yaptı. Bü­yük­şe­hir için ilk resmi baş­vu­ru­yu Ay­do­ğan, yaptı. Se­çil­di­ği tak­dir­de yerel değil Tür­ki­ye ge­ne­li bir mis­yon üst­le­ne­ce­ği­ni an­la­tan Ay­do­ğan, Mar­din halkı nez­din­de Tür­ki­ye hal­kı­na söz ver­di­ği­ni ak­tar­dı. 

´PARTİLER ÜSTÜ BİR HİZMET

´Si­ya­si tec­rü­be­si­ni bölge halkı için kul­la­na­ca­ğı­nı be­lir­ten İnsan Ak­ti­vis­ti Ay­do­ğan, "Hal­kı­mı­zın so­run­la­rı­nı din­le­yip ye­rin­de ve za­ma­nın­da çözüm üre­te­ce­ğim. Benim hiz­me­tim par­ti­ler üstü bir hiz­met ola­cak. bir par­ti­nin değil bütün Mar­din´in be­le­di­ye baş­ka­nı ola­ca­ğım. Hiz­met gör­me­yen kır­sal ma­hal­le­le­ri­mi­zi de hiz­me­tin en gü­ze­li­ni gö­tü­re­ce­ği­me söz ve­ri­yo­rum. Onur­lu Mar­din halkı her şeyin en iyi­si­ne layık. Şeh­ri­mi­zi hep bir­lik­te gü­zel­leş­ti­re­ce­ğiz. Dış­la­nan bütün ke­sim­le­re de eli­mi­zi uza­ta­ca­ğız. Bizim hiz­me­ti­miz par­ti­ler, din­ler, ve ırk­lar üstü ola­cak." dedi.

‘RANTI DEĞİL , TOP­LUM­SAL 

HİZMETİ AMAÇ EDİNECEĞİZ´ 

Onur­lu bir kadro ile hiz­met gö­tü­re­ce­ği­ni ak­ta­ran Ay­do­ğan, "Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na se­çil­di­ğim tak­tir­de bu ül­ke­nin bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­ni şid­det ve her nevi te­rö­re karşı amaç eden, insan hak­la­rı, barış ve de­mok­ra­si kul­va­rın­da ce­sa­ret ile yü­rü­me­yi amaç eden, ranta değil top­lum­sal hiz­me­ti amaç eden cesur ve onur­lu bir kadro ile Allah´ın izni ile tüm so­run­la­rı­mı­zı çöz­me­ye ça­lı­şa­ca­ğım." diye ko­nuş­tu. 

       

Ay­do­ğan söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü: "1996 yı­lın­da rah­met­li Er­ba­kan´ın izni ile Fet­hul­lah Erbaş´ın baş­kan­lı­ğın­da ve benim ko­or­di­na­tör­lü­ğüm­de yap­tı­ğı­mız esir as­ker­le­ri­mi­zi kur­tar­ma gi­ri­şi­min­de,ve 2012 ve 2013 ta­ri­hin­de ateş­kes ve ara­bu­lu­cu­luk dö­ne­min­de ül­ke­mi­zin bir­li­ği­ne düş­man olan em­per­ya­list sis­tem­le­rin ka­ran­lık ve ta­şe­ron ör­güt­le­ri ta­ra­fın­dan ateş­kes bo­zu­la­rak o gi­ri­şim­ler­de sa­mi­mi olan rah­met­li Er­ba­kan ve dö­ne­min cesur baş­ba­ka­nı ve Orta Doğu li­de­ri Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan´a iha­net ede­rek bu gi­ri­şim­le­ri­mi­zi boşa çı­kar­tı­lar. Em­per­ya­list sis­tem­le­rin amacı artık sa­de­ce Tür­ki­ye de­ğil­dir, ta­rih­te ol­du­ğu gibi top­ye­kun Orta Doğu coğ­raf­ya­sı­dır.Bu ka­ran­lık sis­tem­le­ri boşa çı­kar­mak amacı ile Tür­ki­ye´de en fazla insan hak­la­rı ve barış ödül­le­ri­ni alan bir kar­de­şi­niz ola­rak dünya kenti Mar­din´e hiz­met ile be­ra­ber ta­ri­hi mis­yo­nu­mu­zu ye­ri­ne ge­tir­me­ye ça­lı­şa­ca­ğım. Böy­le­si zorlu ve risk is­te­yen mü­ca­de­le­le­ri za­fe­re ulaş­tır­mak için Türk´ü, Kürd´ü, Arab´ı, Laz´ı, Çer­kez´i ve Gürcü´sü ve diğer tüm halk­la­rın kendi ül­ke­sin­de bir­lik ve be­ra­ber­li­ği Barış için­de ba­şa­ra­bi­len bir Tür­ki­ye la­zım­dır. Bu bir­li­ği ba­şa­ran bir Tür­ki­ye Or­ta­do­ğu Ba­rı­şı­nı da be­ra­be­rin­de ge­ti­re­cek­tir.Ça­ğı­mız­da bu pro­je­yi ce­sa­ret ile ha­ya­ta ge­çi­recek tek bir lider var­dır. Bu ismi de koy­mak la­zım­dır. Em­per­ya­list sis­tem­le­ri Orta Doğu´da tas­fi­ye eden ef­sa­ne­vi Kürt ve İslam li­de­ri bir Se­la­had­din Ey­yu­bi´nin ye­ni­den ruhu or­ta­ya çık­ma­sı la­zım­dır. Bu ka­ran­lık sis­tem­le­ri yen­mek için ef­sa­ne­vi ve cesur li­der­le­re ih­ti­yaç var­dır. İşte Tür­ki­ye ve Orta Doğu halk­la­rı des­tek ve­rir­se ça­ğı­mız­da bu li­de­rin is­mi­ni de koy­mak la­zım­dır. Za­fer­le çıkan bir Orta Doğu li­de­ri ya­rı­nın dünya li­de­ri­dir. Biz­ler barış ve kar­deş­li­ğin bu coğ­raf­ya­da ege­men ol­ma­sı için des­tek ve­rir­sek ça­ğı­mı­zın li­de­ri Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti li­de­ri Recep Tay­yip Er­do­ğan ola­cak­tır. Ben se­çi­lir­sem ve se­çil­me­sem bir ta­rih­çi ve barış sa­vu­nu­cu­su ola­rak bu dün­ya­da top­lum­sal amaç­la­rım, bu ta­ri­hi coğ­raf­ya­da benim canlı ha­yal­le­rim ola­cak­tır. Mar­din, Tür­ki­ye ve tüm Orta doğu halk­la­rı­na en derin say­gı­la­rım­la arz edi­yo­rum."

-Selman GÜNEŞ/Kızıltepe

 

 

 

DİĞER HABERLER

AKPARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BASINLA BİR ARAYA GELDİ

 AKPARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BASINLA BİR ARAYA GELDİ

MARDİN ELEGANT OTELİNDE BASIN MENSUPLARI VE AKPARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI ORTAK TOPLANTILARI TARTIŞMALI VE SONUÇ ALICI ŞEKLİNDE GEÇTİ.

AKPARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BASINLA BİR ARAYA GELDİ

 AKPARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BASINLA BİR ARAYA GELDİ

MARDİN ELEGANT OTELİNDE BASIN MENSUPLARI VE AKPARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI ORTAK TOPLANTILARI TARTIŞMALI VE SONUÇ ALICI ŞEKLİNDE GEÇTİ.

AKPARTİ VE HDP YE ALTERNATİF BAĞIMSIZ ADAY KOMİTESİ GENEL BAŞKANLARI MGC Yİ ZİYARET ETTİLER.

AKPARTİ VE HDP YE ALTERNATİF BAĞIMSIZ ADAY KOMİTESİ GENEL BAŞKANLARI MGC Yİ ZİYARET ETTİLER.

(PAK) Kürdistan Özgürlük Partisi genel başkanı "Mustafa Özçelik",(KSP) KÜRDİSTAN SOSYALİST PARTİSİ genel başkan yardımcısı "Bayram Bozyel" bir kanaat önderi heyetiyle beraber MEZOPOTAMYA GAZETECİLER CEMİYETİ başkanı "Cemil Aydoğan"'ı yerinde ziyaret ettiler.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde MGC Binası Yoğun Mesaideydi

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde MGC Binası Yoğun Mesaideydi

10 Ocak Çalışan gazeteciler gününde MGC gün boyu Stk heyetleri ve kanaat önderleri tarafından Ziyaret edildi.

MGC Başkanı Cemil Aydoğan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Etkiliğine Katıldı

MGC Başkanı  Cemil  Aydoğan  10 Ocak Çalışan Gazeteciler Etkiliğine Katıldı

Mardin Valsi Mustafa Yaman 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Yeni Yerine Geçti

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Yeni Yerine Geçti

Mardin Vali/Büyükşehir Belediye Başkan V. Mustafa Yaman İtfaiye hizmet binasını yenilediklerini ve hizmete açtıklarını kaydetti.

ÇOK OKUNANLAR

KÖŞE YAZARLARI

ÖNE ÇIKANLAR

HAVA DURUMU

5 günlük hava durumu