04 Mart 2015 Çarşamba 20:42
 
  • 2,5568 TL

  • 2,8410 TL

  • 98,8227 TL

  • 82.196

BAŞBAKAN ERDOĞAN VE SÜMEYYE ERDOĞAN'IN SES KAYDI

Başbakan Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan'ın Ses Kaydı
24 Ocak 2014 Cuma 10:58

Başbakan Erdoğan ve kızının Urla'daki villalarla ilgili iş adamı Mustafa Latif Topbaş ile yaptığı telefon görüşmelerinin ses kayıtları yayınlandı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan'ın iktidara yakınlığıyla bilinen iş adamı Mustafa Latif Topbaş ile yaptığı telefon görüşmelerinin ses kaydı internette servis edildi. Ses kayıtlarında Erdoğanlar'ın İzmir Urla'daki villaları ile ilgili konuşmaları bulunuyor.

İşte internete sızan ses kayıtlarındaki konuşmalar;

HACILAR KOYU'NUN İMAR DURUMU

Başbakan Erdoğan ile kendisine "Abi" diye hitap eden bir iş adamı arasında 5 Ocak 2013 günü gerçekleştiği öne sürülen ilk telefon kaydına göre, iş adamı Başbakan'dan, Urla'nın Zeytineli Köyü yakınlarındaki "birinci derece SİT alanı" olan Hacılar Koyu'nun imar durumunun "üçüncü dereceye" dönüştürülmesi için yardım istiyor. Kayıtta, işadamının koydaki arazisine 8 adet villa yaptırdığı, dönemin İzmir Valisi Cahit Kıraç'ın SİT engeli yüzünden bunları yıktırmak istediği anlaşılıyor. İşadamının, "Yıktıracağım" sözünü hatırlatarak Kıraç'ı şikayet ettiği belirtiliyor. Kıraç 4 ay sonra Diyarbakır Valiliği'ne atandı.

SÜMEYYE ERDOĞAN DA AYNI İŞ ADAMINI ARIYOR

İkin­ci te­le­fon gö­rüş­me­si­ ay­nı iş a­da­mı ile Baş­ba­ka­n'­ın kı­zı Sü­mey­ye Er­do­ğan ara­sın­da geçiyor. İnternete sız­dı­rı­lan kay­da gö­re Sü­mey­ye Er­do­ğan, "Am­ca­" di­ye hi­tap et­ti­ği iş a­da­mı­nı arı­yor ve "an­ne­siy­le (Emi­ne Erdoğan) vil­la plan­la­rı­na bak­tık­la­rı­nı, bi­ri ön­de di­ğe­ri ar­ka­da 2 vil­la­yı be­ğen­dik­le­ri­ni ve plan­la­rda de­ği­şik­lik­ler yap­mak is­te­dik­le­ri­ni­" sö­yü­yor. Sümeyye Er­do­ğa­n bu gö­rüş­me­de, "seç­tik­le­ri vil­la ya­kı­nın­da­ki ha­vu­zu per­de­le­mek için et­ra­fı­na set çekilmesi" talebinde de bulunuyor. Ka­yıt­ta iş a­da­mı­ ise "bun­la­rın te­le­fon­la ya da ma­il­le ya­pıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni­" ha­tır­la­ta­rak dinleme kaygısını dile getiriyor. Ar­dın­dan, "de­ği­şik­lik­le­ri kay­det­mek için ak­şa­m ü­ze­ri ev­le­ri­ne uğ­ra­ya­bi­le­ce­ği­ni­" söy­lü­yor.

SİT ALANI İÇİN ÖZEL İMAR TALEBİ

Üçün­cü gö­rüş­me, Baş­ba­kan ve kı­zı ile gö­rü­şen iş adamı Mustafa Latif Topbaş ile Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Ku­ru­lu­'n­dan bir bü­rok­rat ara­sın­da ge­çi­yor. Ka­yıt­la­ra yan­sı­yan id­di­aya gö­re; İş adamı, vil­la­rı­nın bu­lun­du­ğu ye­rin imar so­ru­nu­nun çö­zü­mü için SİT yö­net­me­li­ği­nin de­ğiş­ti­ril­me­si­ni is­ti­yor. İş a­da­mı, "vil­la­la­rı için çı­ka­rı­la­cak ya­pı­laş­ma iz­nin­den ken­di­sin­den baş­ka kim­se­nin fay­da­lan­ma­ma­sı­nı­" da ta­lep edi­yor. Bü­rok­rat, "Am­ca­" di­ye hi­tap et­ti­ği iş a­da­mı­nın talebine, Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­'n­da gö­rüş­tü­ğü yet­ki­li­le­rin, "Bu­nun du­yul­ma du­ru­mu çok yük­sek ve yö­net­me­lik bü­tün SİT alan­la­rını kap­sa­r" di­ye iti­raz et­ti­ği­ni ak­ta­rı­yor. Bü­rok­rat ve iş a­da­mı, imar için kay­ma­ka­mı­nın öner­di­ği "ü­ni­ver­si­te­den ra­por alın­ma­sı­" çö­zü­mü üze­rin­den mu­ta­bık ka­lı­yor.

ERDOĞAN'A SİTEM

Ses kayıtlarına göre; dör­dün­cü gö­rüş­me­, Baş­ba­kan ile ay­nı iş a­da­mı ara­sın­da Ra­ma­zan Bay­ra­mı ta­ti­li sı­ra­sın­da ger­çek­leş­ti­. İn­ter­ne­te sı­zan kay­da gö­re, gö­rüş­me iş a­da­mı­nın, "Ya Bod­ru­m'­da fa­lan ne işin var. Ge­le­cek­tin şura­da be­ra­ber kay­na­ta­cak­tı­k" si­te­miy­le baş­lı­yor. Er­do­ğan da, "Bu­ra­sı ay­nen si­zin ora­nın de­ği­şik bir ver­si­yo­nu. Ar­ka­daş da bu­ra­yı, bi­zim ha­nım ne de­diyse ona gö­re yap­mış" kar­şı­lı­ğı­nı ve­ri­yor. Ka­yıt­ta, Er­do­ğa­n'­ın iş a­da­mı­na, "O­nu za­ten yap­ma­dı­lar mı abi. Sü­mey­ye si­ze ta­mam de­mi­ş" so­ru­su­nu yö­nelt­iyor. İş a­da­mı ise "Ma­yıs so­nun­da bi­ti­ri­yo­ruz in­şal­lah" kar­şı­lı­ğı­nı ve­ri­yor.

"BUNU ERDOĞAN BEY'E SÖYLERSENİZ ÇOK İYİ OLUR"

Be­şin­ci gö­rüş­me­ 13 Ey­lül 2013 gü­nü sa­at 10.41'de, ay­nı iş a­da­mı ile Baş­ba­kan ara­sın­da geç­iyor. İn­ter­ne­te sı­zan kayda gö­re, Er­do­ğa­n'­ı ara­yan iş a­da­mı sö­ze, "E­fen­dim se­la­mün aley­küm. Cu­ma­nız mü­ba­rek ol­su­n" di­ye baş­lı­yor ve "Se­la­mün eley­küm, ha­yır­lı cu­ma­la­r" kar­şı­lı­ğı­nı alı­yor. İş a­da­mı, Er­do­ğa­n'­a, Ur­la Kay­ma­ka­mı­'nın, İz­mi­r'­de­ki Çev­re Bakanlığı yet­ki­li­si­ne gi­de­ce­ği­ni be­lir­te­rek, "Bu­nu Er­do­ğan (Bay­rak­tar) Be­y'­e söy­ler­se­niz çok iyi olu­r" di­yor. Baş­ba­kan da, "yurtdı­şın­da de­ğil­se ara­ya­ca­ğı­nı­" be­lir­ti­yor. İş a­da­mı te­le­fo­nu, "Ta­mam abi­cim. Al­lah ra­zı ol­sun. Yen­ge ha­nı­ma se­lam söy­le. Ço­lu­ğa ço­cu­ğa hep­si­ne. Al­lah yol­cu­nu­zu mü­ba­rek ey­le­sin. Se­la­mü aley­kü­m" di­le­ğiy­le ka­pa­tı­yor.

"BENİM HESABIMA YATIRMAYALIM"

Al­tın­cı gö­rüş­me, 1 Ka­sım 2013 gü­nü sa­at 14.44'te ger­çek­le­şi­yor. İmar du­ru­mu­nu ta­kip eden bü­rok­rat, Baş­ba­ka­n Erdoğan'a 'A­bi­' di­yen iş a­da­mı­na te­le­fon açıp, "Ho­ca­mız ara­dı. Bi­zim ra­por ha­zır­mı­ş" di­ye­rek müjdeyi ve­ri­yor. Bü­rok­rat, ra­por için "ö­de­me­yi­" sor­du­ğu­nu, "5 ho­ca­nın her bi­ri için 20'şer, ken­di­si için de 30 ol­mak üze­re top­lam 130 bin li­ra ra­ka­mı­nı uy­gun bul­duk­la­rı­nı­" ak­ta­rı­yor. İş a­da­mı da, Ha­cı­lar Ko­yu­'na ima­rı­nı de­ğiş­ti­re­cek ra­por için be­lir­le­nen rüş­ve­te, tek ke­li­mey­le "Ta­ma­m" di­ye­rek onay ve­ri­yor. Bü­rok­rat, te­le­fo­nu ka­pat­ma­dan ön­ce, ra­po­ru ha­zır­la­yan ho­ca­nın, "Bu­nu benim ban­ka he­sa­bı­na ya­tır­ma­ya­lım. Ka­yıt­ta gö­zük­me­si­n" ta­le­bi­ni de ak­ta­rı­yor ve işa­da­mın­dan, "Ta­mam, ta­ma­m" cevabını alıyor. www.haberler.com

DİĞER HABERLER

AYDOĞAN HDP İLÇE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

AYDOĞAN HDP İLÇE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

BARIŞ AKTİVİSTİ VE HDP MARDİN MİLLET VEKİLİ ADAY ADAYI CEMİL AYDOĞAN HDP İLÇE BAŞKANI LOKMAN YAŞAR'I ZİYARET ETTİ

Sırrı Süreyya Önder 10 maddelik bildiriyi okudu

Sırrı Süreyya Önder 10 maddelik bildiriyi okudu

10 MADDELİK BİLDİRİYİ OKUDU-Demokratik siyaset tanımı ve içeriği-Demokratik çözümün ulusal ve yerel boyutlarının tanımlanması-Özgür vatandaşlığın yasal ve demokratik güvenceleri-Demokratik siyasetin devlet ve toplumla ilişkisi ve bunun kurumsallaşmasına ilişkin başlıklar-Çözüm Süreci'nin sosyoekonomik boyutları-Çözüm Süreci'nde demokrasi güvenlik ilişkisinin kamu düzenli ve özgürlükleri koruyacak şekilde ele alınması-Kadın kültür ve ekolojik sorunların yasal çözümleri ve güvenceleri-Kimlik kavramı ve tanımı ve tanınmasına yönelik anlayışın geliştirilmesi-Demokratik cumhuriyet ortak vatan ve milletin demokratik ölçülerle tanımlanması-Bütün demokratik hamle ve dönüşümleri içselleştirmeyi hedefleyen yeni bir anayasa

AYDOĞAN, HDP MİLLET VEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

AYDOĞAN, HDP MİLLET VEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

Mezopotamya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ,İnsan Hakları Savunucusu ,2008 Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Danışmanı Cemil AYDOĞAN HDP den Aday Adayı oldu .

MGC ÜYESİ DENGİR FIRAT HDP’DE

MGC ÜYESİ DENGİR FIRAT HDP’DE

MGC ÜYESİ VE ONURSAL BAŞKANI DENGİR MİR MEHMET FIRAT HDP’DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

Kızıltepe'de Dengbêjler divanı

Kızıltepe'de Dengbêjler divanı

Kızıltepe ilçesinde Şehit Ali Temel Kültür Merkezi tarafından kurulan Dengbêjler Divanı kuruldu.Kızıltepe'de bulunan Şehit Ali Temel Kültür Merkezi, yok olmayla karşı karşıya kalan dengbêjliği korumak amacıyla Dengbêjler Divanı kurdu. Kızıltepe Turgut Özal Mahallesi'nde yurttaşlarla bir araya gelen divana ilgi gösterilirken, Kültür Merkezi çalışanları, dengbêjliği yaşatmak ve korumak amacıyla kurdukları divanı her ay farklı bir mahallede kuracaklarını ifade etti. Gece geç saatlere kadar divanda dengbejler, klamlar seslendirdi.

Kaleşnikof mermisi getiren 2 kişi tutuklandı

Kaleşnikof mermisi getiren 2 kişi tutuklandı

Suriye’den kızıltepe`ye Kaleşnikof mermisi getiren 2 kişi tutuklandı Kızıltepe`de bin 770 adet 7.62 çapında Kaleşnikof fişeği ele geçirildi. Olay ile ilgili Suriye uyruklu iki şahıs tutuklandı.Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Suriye’den motosiklet ile Kızıltepe ilçesine Kaleşnikof mermisi getiren şahıslara operasyon düzenlendiği belirtildi.Açıklamada, Kızıltepe-Şenyurt istikametindeki yolda oluşturulan uygulama noktasına motosikletin gelmesi üzerine durdurularak yapılan aramada çuval içerisinde bin 770 adet 7.62 çapında Kaleşnikof fişeği ele geçirildiği ifade edildi.Açıklamanın devamında, Suriye uyruklu H.M.C (14) ve D.M.A (19) isimli şahısların çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Kızıltepe Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildikleri kaydedildi

ÇOK OKUNANLAR

KÖŞE YAZARLARI

ÖNE ÇIKANLAR

HAVA DURUMU

5 günlük hava durumu