24 Kasım 2014 Pazartesi 15:37
 
  • 2,2271 TL

  • 2,7647 TL

  • 85,7675 TL

  • 82.986

BAŞBAKAN ERDOĞAN VE SÜMEYYE ERDOĞAN'IN SES KAYDI

Başbakan Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan'ın Ses Kaydı
24 Ocak 2014 Cuma 10:58

Başbakan Erdoğan ve kızının Urla'daki villalarla ilgili iş adamı Mustafa Latif Topbaş ile yaptığı telefon görüşmelerinin ses kayıtları yayınlandı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan'ın iktidara yakınlığıyla bilinen iş adamı Mustafa Latif Topbaş ile yaptığı telefon görüşmelerinin ses kaydı internette servis edildi. Ses kayıtlarında Erdoğanlar'ın İzmir Urla'daki villaları ile ilgili konuşmaları bulunuyor.

İşte internete sızan ses kayıtlarındaki konuşmalar;

HACILAR KOYU'NUN İMAR DURUMU

Başbakan Erdoğan ile kendisine "Abi" diye hitap eden bir iş adamı arasında 5 Ocak 2013 günü gerçekleştiği öne sürülen ilk telefon kaydına göre, iş adamı Başbakan'dan, Urla'nın Zeytineli Köyü yakınlarındaki "birinci derece SİT alanı" olan Hacılar Koyu'nun imar durumunun "üçüncü dereceye" dönüştürülmesi için yardım istiyor. Kayıtta, işadamının koydaki arazisine 8 adet villa yaptırdığı, dönemin İzmir Valisi Cahit Kıraç'ın SİT engeli yüzünden bunları yıktırmak istediği anlaşılıyor. İşadamının, "Yıktıracağım" sözünü hatırlatarak Kıraç'ı şikayet ettiği belirtiliyor. Kıraç 4 ay sonra Diyarbakır Valiliği'ne atandı.

SÜMEYYE ERDOĞAN DA AYNI İŞ ADAMINI ARIYOR

İkin­ci te­le­fon gö­rüş­me­si­ ay­nı iş a­da­mı ile Baş­ba­ka­n'­ın kı­zı Sü­mey­ye Er­do­ğan ara­sın­da geçiyor. İnternete sız­dı­rı­lan kay­da gö­re Sü­mey­ye Er­do­ğan, "Am­ca­" di­ye hi­tap et­ti­ği iş a­da­mı­nı arı­yor ve "an­ne­siy­le (Emi­ne Erdoğan) vil­la plan­la­rı­na bak­tık­la­rı­nı, bi­ri ön­de di­ğe­ri ar­ka­da 2 vil­la­yı be­ğen­dik­le­ri­ni ve plan­la­rda de­ği­şik­lik­ler yap­mak is­te­dik­le­ri­ni­" sö­yü­yor. Sümeyye Er­do­ğa­n bu gö­rüş­me­de, "seç­tik­le­ri vil­la ya­kı­nın­da­ki ha­vu­zu per­de­le­mek için et­ra­fı­na set çekilmesi" talebinde de bulunuyor. Ka­yıt­ta iş a­da­mı­ ise "bun­la­rın te­le­fon­la ya da ma­il­le ya­pıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni­" ha­tır­la­ta­rak dinleme kaygısını dile getiriyor. Ar­dın­dan, "de­ği­şik­lik­le­ri kay­det­mek için ak­şa­m ü­ze­ri ev­le­ri­ne uğ­ra­ya­bi­le­ce­ği­ni­" söy­lü­yor.

SİT ALANI İÇİN ÖZEL İMAR TALEBİ

Üçün­cü gö­rüş­me, Baş­ba­kan ve kı­zı ile gö­rü­şen iş adamı Mustafa Latif Topbaş ile Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Ku­ru­lu­'n­dan bir bü­rok­rat ara­sın­da ge­çi­yor. Ka­yıt­la­ra yan­sı­yan id­di­aya gö­re; İş adamı, vil­la­rı­nın bu­lun­du­ğu ye­rin imar so­ru­nu­nun çö­zü­mü için SİT yö­net­me­li­ği­nin de­ğiş­ti­ril­me­si­ni is­ti­yor. İş a­da­mı, "vil­la­la­rı için çı­ka­rı­la­cak ya­pı­laş­ma iz­nin­den ken­di­sin­den baş­ka kim­se­nin fay­da­lan­ma­ma­sı­nı­" da ta­lep edi­yor. Bü­rok­rat, "Am­ca­" di­ye hi­tap et­ti­ği iş a­da­mı­nın talebine, Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­'n­da gö­rüş­tü­ğü yet­ki­li­le­rin, "Bu­nun du­yul­ma du­ru­mu çok yük­sek ve yö­net­me­lik bü­tün SİT alan­la­rını kap­sa­r" di­ye iti­raz et­ti­ği­ni ak­ta­rı­yor. Bü­rok­rat ve iş a­da­mı, imar için kay­ma­ka­mı­nın öner­di­ği "ü­ni­ver­si­te­den ra­por alın­ma­sı­" çö­zü­mü üze­rin­den mu­ta­bık ka­lı­yor.

ERDOĞAN'A SİTEM

Ses kayıtlarına göre; dör­dün­cü gö­rüş­me­, Baş­ba­kan ile ay­nı iş a­da­mı ara­sın­da Ra­ma­zan Bay­ra­mı ta­ti­li sı­ra­sın­da ger­çek­leş­ti­. İn­ter­ne­te sı­zan kay­da gö­re, gö­rüş­me iş a­da­mı­nın, "Ya Bod­ru­m'­da fa­lan ne işin var. Ge­le­cek­tin şura­da be­ra­ber kay­na­ta­cak­tı­k" si­te­miy­le baş­lı­yor. Er­do­ğan da, "Bu­ra­sı ay­nen si­zin ora­nın de­ği­şik bir ver­si­yo­nu. Ar­ka­daş da bu­ra­yı, bi­zim ha­nım ne de­diyse ona gö­re yap­mış" kar­şı­lı­ğı­nı ve­ri­yor. Ka­yıt­ta, Er­do­ğa­n'­ın iş a­da­mı­na, "O­nu za­ten yap­ma­dı­lar mı abi. Sü­mey­ye si­ze ta­mam de­mi­ş" so­ru­su­nu yö­nelt­iyor. İş a­da­mı ise "Ma­yıs so­nun­da bi­ti­ri­yo­ruz in­şal­lah" kar­şı­lı­ğı­nı ve­ri­yor.

"BUNU ERDOĞAN BEY'E SÖYLERSENİZ ÇOK İYİ OLUR"

Be­şin­ci gö­rüş­me­ 13 Ey­lül 2013 gü­nü sa­at 10.41'de, ay­nı iş a­da­mı ile Baş­ba­kan ara­sın­da geç­iyor. İn­ter­ne­te sı­zan kayda gö­re, Er­do­ğa­n'­ı ara­yan iş a­da­mı sö­ze, "E­fen­dim se­la­mün aley­küm. Cu­ma­nız mü­ba­rek ol­su­n" di­ye baş­lı­yor ve "Se­la­mün eley­küm, ha­yır­lı cu­ma­la­r" kar­şı­lı­ğı­nı alı­yor. İş a­da­mı, Er­do­ğa­n'­a, Ur­la Kay­ma­ka­mı­'nın, İz­mi­r'­de­ki Çev­re Bakanlığı yet­ki­li­si­ne gi­de­ce­ği­ni be­lir­te­rek, "Bu­nu Er­do­ğan (Bay­rak­tar) Be­y'­e söy­ler­se­niz çok iyi olu­r" di­yor. Baş­ba­kan da, "yurtdı­şın­da de­ğil­se ara­ya­ca­ğı­nı­" be­lir­ti­yor. İş a­da­mı te­le­fo­nu, "Ta­mam abi­cim. Al­lah ra­zı ol­sun. Yen­ge ha­nı­ma se­lam söy­le. Ço­lu­ğa ço­cu­ğa hep­si­ne. Al­lah yol­cu­nu­zu mü­ba­rek ey­le­sin. Se­la­mü aley­kü­m" di­le­ğiy­le ka­pa­tı­yor.

"BENİM HESABIMA YATIRMAYALIM"

Al­tın­cı gö­rüş­me, 1 Ka­sım 2013 gü­nü sa­at 14.44'te ger­çek­le­şi­yor. İmar du­ru­mu­nu ta­kip eden bü­rok­rat, Baş­ba­ka­n Erdoğan'a 'A­bi­' di­yen iş a­da­mı­na te­le­fon açıp, "Ho­ca­mız ara­dı. Bi­zim ra­por ha­zır­mı­ş" di­ye­rek müjdeyi ve­ri­yor. Bü­rok­rat, ra­por için "ö­de­me­yi­" sor­du­ğu­nu, "5 ho­ca­nın her bi­ri için 20'şer, ken­di­si için de 30 ol­mak üze­re top­lam 130 bin li­ra ra­ka­mı­nı uy­gun bul­duk­la­rı­nı­" ak­ta­rı­yor. İş a­da­mı da, Ha­cı­lar Ko­yu­'na ima­rı­nı de­ğiş­ti­re­cek ra­por için be­lir­le­nen rüş­ve­te, tek ke­li­mey­le "Ta­ma­m" di­ye­rek onay ve­ri­yor. Bü­rok­rat, te­le­fo­nu ka­pat­ma­dan ön­ce, ra­po­ru ha­zır­la­yan ho­ca­nın, "Bu­nu benim ban­ka he­sa­bı­na ya­tır­ma­ya­lım. Ka­yıt­ta gö­zük­me­si­n" ta­le­bi­ni de ak­ta­rı­yor ve işa­da­mın­dan, "Ta­mam, ta­ma­m" cevabını alıyor. www.haberler.com

DİĞER HABERLER

KIZILTEPE`de kadınlar,şiddet`te karşı alanlara çıktı.

 KIZILTEPE`de kadınlar,şiddet`te karşı alanlara çıktı.

KIZILTEPE`de kadınlar,şiddet`te karşı alanlara çıktı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kızıltepe İlçesinde yaklaşık 2 bini aşkın kadının katıldığı yürüyüş yapıldı. Kızıltepe Belediyesi Eş Başkanı Leyla Salman, KESK Kadın Yürütmesi, DBP Kadın Meclisi, Nuda Kadın Merkezi, Şehit Ali Temel Kültür Merkezi çalışanlarının da yer aldığı yürüyüş ilçe otogarından başlayıp, Özgürlük meydanına kadar sürdü.Yürüyüş sırasında "Kadını katleden zihniyete Kobanê ruhu ile dur de!" yazılı pankart taşıyan kadınlar "Jin jiyan azadî", "Kadına şiddete hayır" sloganları atarken, Ş. Ali Temel Kültür Merkezi çalışanları da arbane çaldı.Yürüyüş sonrası kadınlar adına Kızıltepe Belediyesi Eş Başkanı Leyla Salman konuştu.Türkiye'de hergün 5 kadının öldürüldüğüne dikkat çeken Salman, kadın bedeni ve kimliği üzerinde baskının her geçen gün arttığını söyledi. Yaşanan şiddetin içinde çocukların da nasibini aldığını vurgulayan Salman, "Bulunduğumuz her alanda savaşların önce kadınları ve çocukları vurduğunu haykırdık. Şengal'de kadını savunmasız yakalayan zihniyet, Kobanê'de başarıya ulaşacağını zannetmiştir. Kobanê'de özgürleyeşn kadınlar, DAİŞ çetelerine ve onları besleyen eril zihniyete en güzel cevabı vermişlerdir" dedi.Yapılan açıklamanın ardından kadınların etkinliği, Ş. Ali Temel Kültür Merkezi çalışanlarının seslendirdiği şarkılar ve arbaneler eşliğinde bir süre halaylar çekilmesiyle sona erdi

KADİM KÜLTÜRLERİN BAŞKENTİ'NDE BARIŞ KONUŞULACAK

 KADİM KÜLTÜRLERİN BAŞKENTİ'NDE BARIŞ KONUŞULACAK

Sulh ve Adalet Hareketi'nin öncülüğünde, Selahaddin Eyyubi Düşünce Derneği, Midyat Der, Haldehliler Derneği, Yolbaşılar Derneği, Mıhallemi Derneği, Anadolu Arap Birliği Derneği, Anadolu Arap Hareketi, Mıhallemi Genç Demokratlar Derneği, gibi sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle "Kadim Kültürlerin Başkenti'ne Barış Paneli" Midyatta düzenlenecek.Yapılacak Panalle ilgili yazılı açıklama yapan Sulh ve Adalet Hareketi “ Farklı kültür ve renklerden insanların hoşgörü temelinde bir birlerinin hukukuna riayet ederek yaşadığı Midyat, bundan sonra da barışın, birliğin ve bütünlüğün kök saldığı bir coğrafya olarak kalmak istediğinden 23 Kasım 2014 Pazar Saat: 12.00 de Midyat Aziz Önen Anadolu Lisesinde "Kadim Kültürlerin Başkenti'ne Barış Paneli" Midyatta düzenlenecek” dediBölgede isminden ve çalışmalarından epey ses getiren Sulh ve Adalet Hareketi'nin Midyat ilçesinde düzenleyeceği "Kadim Kültürlerin Başkenti'ne Barış Paneli" birçok sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Kadim Kültürlerin Başkenti'nde yoğun bir ilgi göreceğini belirten Sulh ve Adalet Hareketi “Kadim kültürlerin başkenti Midyat, yüz yıllar boyunca dillerin, dinlerin, mezheplerin ve etnik kimliklerin özgürce yaşadığı bir şehir olmuştur. Farklı kültür ve renklerden insanların hoşgörü temelinde bir birlerinin hukukuna riayet ederek yaşadığı Midyat, bundan sonra da barışın, birliğin ve bütünlüğün kök saldığı bir coğrafya olarak kalmak istiyor.” Diyerek panelin Mardin’deki barış ve kardeşlik ortamına katkı sunacağını belirtti.“Ey insanlar! Doğrusu Biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi milletler ve kabileler haline koyduk ki bir birinizi kolayca tanıyasınız. Şüphesiz, Allah katında en değerliniz, O'na karşı gelmekten en çok sakınanızdır. Allah bilendir, haberdardır." Kur’an’ı kerim’den ayetlerde veren Sulh ve Adalet Hareketi, yapacakları Panelin Ayrımcı retçi anlayışı reddedip İnsanların birlikte kardeşçe yaşanacağına vurgu yaptı.Şiddetin, kavganın ve çatışmanın soğuk çehresinden uzak, diyalogun, müzakerenin ve kucaklaşmanın sıcak iklimini inşa etmenin, toplumdaki tüm katmanların sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Sulh ve Adalet Hareketi “Sözün gücünün etkisiz kalması, çatışma ve anarşiye zemin hazırlar. Düşünce dünyasının yok edildiği bir zeminde, silahlar ve bombalar devreye girer.” dedi

Kızıltepe'de Cinayet

 Kızıltepe'de Cinayet

Kızıltepe ilçesinde bir kişi başından ve karnından silahla vurularak öldürüldü. Edinilen bilgilere göre olay, bu sabah Yenimahalle`de meydana geldi. Mehmet Zeynettin Denktaş (49), çalıştığı Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde kaloriferleri yaktıktan sonra evinin yolunu tuttu. 4. kattaki evine çıkan Denktaş, binada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu başından ve karnından yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Denktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, binada bulunan iki adet pompalı tüfeği, olayla ilgisinin olup olmadığını belirlemek için incelemeye aldı. Denktaş'ın yakınları sinir krizi geçirirken, cenaze, otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı

SÜRYANİ RAHİBİN CENAZESİNE MÜSLÜMANLAR DA KATILDI

SÜRYANİ RAHİBİN CENAZESİNE MÜSLÜMANLAR DA KATILDI

Midyat İlçesi'nde vefat eden Süryani rahip 72 yaşındaki Yakup Kurt, Süryani ve Müslümanların katıldığı törenle gözyaşları ve zılgıtlarla toprağa verildiMidyat’a bağlı İzbırak Köyü’nde bulunan Mor Dımit Kilisesi’nde yaşayan eski Süryani rahip Yakup Kurt, tedavi için gittiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kalp krizi geçirip öldü. İlçenin çeşitli kilise ve manastırlarında 29 yıl süre ile rahiplik yapan Kurt, Müslüman ve Süryani cemaati tarafından sevilen ve sayılan bir bilge olarak biliniyor. Yaşamı boyunca tarih bilgisi ve araştırmacı yönüyle tanınan Yakup Kurt, doğup büyüdüğü İzbırak Köyü’nde düzenlenen törenle defnedildi. Cenaze törenine Turabdin Metropoliti Timetheos Samuel Aktaş, Mardin Deyrulzafaran Manastırı Metropolit Vekili Rahip Gabriel Kurt, Süryani din adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kurt’un Almanya’da yaşayan ailesi, arkadaşları, yakınları ile çok sayıda Süryani ve Müslüman vatandaş katıldı. Ağıtlar ve zılgıtlar eşliğinde dua ve ayinlerin okunduğu cenaze töreninde Kurt, Süryani gelenek ve göreneklerine göre kilise bahçesinde daha önce vasiyet ettiği yerde gözyaşları arasında toprağa verildi. Süryani geleneğine göre cenaze töreni sonrasında, kilise çıkışında herkese çörek ve mırra ikram edildi.DAHA YAPMAK İSTEDİKLERİ VARDIAmcası Yakup Kurt’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Anton Kurt, cenaze töreninden sonra yaptığı açıklamada, "Tüm ailemiz cenaze töreni için Almanya’dan geldik. Biz amcamın vasiyeti üzerine onu burada son yolculuğuna uğurluyoruz. Amcamın daha yapmak istedikleri, planları vardı. O dilini, insanlarını ve kendi toprağını çok severdi. Cenaze törenimize katılan herkese çok çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Türkiye'de hak ihlalleri artıyor

 Türkiye'de hak ihlalleri artıyor

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gün’üne ilişkin, çocuk haklarının riayet edilmediği belirtilen açıklamada hak ihlallerinin Türkiye’de artarak devam ettiği ifade edildiİHD Mardin Şubesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gün’üne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler tarafından 2 Eylül 1990 da yürürlüğe giren sözleşmede Amerika ve Somali dışında bütün dünya ülkelerinin taraf olduğu bu sözleşme ile çocuk haklarının riayet edilmediği belirtilen açıklamada hak ihlallerinin Türkiye’de artarak devam ettiği ifade edildi.İHD olarak, “Ülkemizde ve dünyada çocukların fiziksel, cinsel, duygusal ve her türlü istismarların takipçisi olacağımızı, yaşam hakkını ihlal edenlerle mücadele edeceğiz” diyen açıklamada sadece bu günün değil, yılın her gününün çocuklar için olmasını ve savaştan uzak bir dünya için mücadele edeceklerini belirtti.Açıklamanın devamında bölge hapishanesinde her türlü haklarından mahrum bırakılan çocuklar yanı sıra Kobanê direnişi sırasında Qamışlo Nusaybin sınırında Türk askerlerinin açtığı ateş sonucu katledilen 8 yaşındaki Beşir Ramazan Arif dışında Ceylan Önkol, Uğur Kaymaz, Mizgin Özbek, Rozerin Aksu… Gibi onlarca Kürt çocuğunun bulunduğunu hatırlattı.

'ARŞIN MAL ALAN' OPERASIİ MARDİN'E GELİYOR

'ARŞIN MAL ALAN' OPERASIİ MARDİN'E GELİYOR

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Gülru Hadanoğlu, Mardin’de basın mensuplarıyla bir araya gelerek “Bohçacı” ve “Özel Konser” ile ilgili bilgi verdi.ADOB ve İDOB solistleri Mardin özel konseri ile 28 Kasım'da seyirci ile buluşacağını ifade eden Hadanoğlu, Cumartesi günü ise Mardin'in ilk defa bir operete ev sahipliği yapacağını söyledi. Ankara Devlet Opera ve Balesi, Üzeyir Hacıbekov'un ünlü eseri, “Arşın Mal Alan” adlı opereti, 29 Kasım 2014 Cumartesi günü, saat 19.00'da Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde Mardin Valiliği'nin katkılarıyla, AKM Artuklu Üniversitesi Mardin merkez salonunda Mardinlilerle buluşturuyor. “Arşın Mal Alan” operetindeki baş karaterler Asker ve Gülçehre özgürlüğe, demokrasiye ve hür düşünceye önem veren karakterlerdir. Kendi kaderlerini belirleyebilmek ve evlenecekleri kişiyi kendileri seçmek için çeşitli hilelere başvuran Asker ve sert, otoriter babasına karşı koyma cesaretini gösteren Gülçehre'nin, karışan ve komik hale gelen olaylar zincirinde yaşadıkları aşkın anlatıldığı eser herkesin ilgisini çekecek bir kurguya sahiptir.Operet kültüründeki en önemli eserlerden biri olan “Arşın Mal Alan” opereti birçok dile çevrilerek büyük ün kazanırken, dünyanın birçok noktasında sahne almış ve 1937’de filme çevrilmiştir.Azeri Besteci Üzeyir Hacıbeyov tarafından bestelenen Hafız Guliyev tarafından sahneye konan iki perdelik operetin metin uyarlaması Şenol Tanlınlı’ya, orkestra şefliğini Burak Şatana’ya dekoru Yusuf Toker’e kostüm uyarlaması Aydın Çınar’a koro şefliği Mustafa Erdoğan’a, koreografisini ise Deniz Çığ, Işığını Emin Saraçoğlu yapıyor. Eserin solistliğini ise Esin Talınlı, Emrah Sözler, Mine Kurtoğlu, Serkan Kocadere, Sim Tokyürek, Bülent Ateşoğlu, Murat Akar, Tuğba Mankal paylaşıyor. Mardinlilerin ücretsiz izleyeceği operet 29 Kasım 2014'te saat 19.00’da AKM Artuklu Üniversitesi merkez salonunda izleyici karşısına çıkacak.

ÇOK OKUNANLAR

KÖŞE YAZARLARI

ÖNE ÇIKANLAR

HAVA DURUMU

5 günlük hava durumu