21 Aralık 2014 Pazar 16:22
 
  • 2,3172 TL

  • 2,8328 TL

  • 88,8784 TL

  • 83.574

BAŞBAKAN ERDOĞAN VE SÜMEYYE ERDOĞAN'IN SES KAYDI

Başbakan Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan'ın Ses Kaydı
24 Ocak 2014 Cuma 10:58

Başbakan Erdoğan ve kızının Urla'daki villalarla ilgili iş adamı Mustafa Latif Topbaş ile yaptığı telefon görüşmelerinin ses kayıtları yayınlandı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan'ın iktidara yakınlığıyla bilinen iş adamı Mustafa Latif Topbaş ile yaptığı telefon görüşmelerinin ses kaydı internette servis edildi. Ses kayıtlarında Erdoğanlar'ın İzmir Urla'daki villaları ile ilgili konuşmaları bulunuyor.

İşte internete sızan ses kayıtlarındaki konuşmalar;

HACILAR KOYU'NUN İMAR DURUMU

Başbakan Erdoğan ile kendisine "Abi" diye hitap eden bir iş adamı arasında 5 Ocak 2013 günü gerçekleştiği öne sürülen ilk telefon kaydına göre, iş adamı Başbakan'dan, Urla'nın Zeytineli Köyü yakınlarındaki "birinci derece SİT alanı" olan Hacılar Koyu'nun imar durumunun "üçüncü dereceye" dönüştürülmesi için yardım istiyor. Kayıtta, işadamının koydaki arazisine 8 adet villa yaptırdığı, dönemin İzmir Valisi Cahit Kıraç'ın SİT engeli yüzünden bunları yıktırmak istediği anlaşılıyor. İşadamının, "Yıktıracağım" sözünü hatırlatarak Kıraç'ı şikayet ettiği belirtiliyor. Kıraç 4 ay sonra Diyarbakır Valiliği'ne atandı.

SÜMEYYE ERDOĞAN DA AYNI İŞ ADAMINI ARIYOR

İkin­ci te­le­fon gö­rüş­me­si­ ay­nı iş a­da­mı ile Baş­ba­ka­n'­ın kı­zı Sü­mey­ye Er­do­ğan ara­sın­da geçiyor. İnternete sız­dı­rı­lan kay­da gö­re Sü­mey­ye Er­do­ğan, "Am­ca­" di­ye hi­tap et­ti­ği iş a­da­mı­nı arı­yor ve "an­ne­siy­le (Emi­ne Erdoğan) vil­la plan­la­rı­na bak­tık­la­rı­nı, bi­ri ön­de di­ğe­ri ar­ka­da 2 vil­la­yı be­ğen­dik­le­ri­ni ve plan­la­rda de­ği­şik­lik­ler yap­mak is­te­dik­le­ri­ni­" sö­yü­yor. Sümeyye Er­do­ğa­n bu gö­rüş­me­de, "seç­tik­le­ri vil­la ya­kı­nın­da­ki ha­vu­zu per­de­le­mek için et­ra­fı­na set çekilmesi" talebinde de bulunuyor. Ka­yıt­ta iş a­da­mı­ ise "bun­la­rın te­le­fon­la ya da ma­il­le ya­pıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni­" ha­tır­la­ta­rak dinleme kaygısını dile getiriyor. Ar­dın­dan, "de­ği­şik­lik­le­ri kay­det­mek için ak­şa­m ü­ze­ri ev­le­ri­ne uğ­ra­ya­bi­le­ce­ği­ni­" söy­lü­yor.

SİT ALANI İÇİN ÖZEL İMAR TALEBİ

Üçün­cü gö­rüş­me, Baş­ba­kan ve kı­zı ile gö­rü­şen iş adamı Mustafa Latif Topbaş ile Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Ku­ru­lu­'n­dan bir bü­rok­rat ara­sın­da ge­çi­yor. Ka­yıt­la­ra yan­sı­yan id­di­aya gö­re; İş adamı, vil­la­rı­nın bu­lun­du­ğu ye­rin imar so­ru­nu­nun çö­zü­mü için SİT yö­net­me­li­ği­nin de­ğiş­ti­ril­me­si­ni is­ti­yor. İş a­da­mı, "vil­la­la­rı için çı­ka­rı­la­cak ya­pı­laş­ma iz­nin­den ken­di­sin­den baş­ka kim­se­nin fay­da­lan­ma­ma­sı­nı­" da ta­lep edi­yor. Bü­rok­rat, "Am­ca­" di­ye hi­tap et­ti­ği iş a­da­mı­nın talebine, Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­'n­da gö­rüş­tü­ğü yet­ki­li­le­rin, "Bu­nun du­yul­ma du­ru­mu çok yük­sek ve yö­net­me­lik bü­tün SİT alan­la­rını kap­sa­r" di­ye iti­raz et­ti­ği­ni ak­ta­rı­yor. Bü­rok­rat ve iş a­da­mı, imar için kay­ma­ka­mı­nın öner­di­ği "ü­ni­ver­si­te­den ra­por alın­ma­sı­" çö­zü­mü üze­rin­den mu­ta­bık ka­lı­yor.

ERDOĞAN'A SİTEM

Ses kayıtlarına göre; dör­dün­cü gö­rüş­me­, Baş­ba­kan ile ay­nı iş a­da­mı ara­sın­da Ra­ma­zan Bay­ra­mı ta­ti­li sı­ra­sın­da ger­çek­leş­ti­. İn­ter­ne­te sı­zan kay­da gö­re, gö­rüş­me iş a­da­mı­nın, "Ya Bod­ru­m'­da fa­lan ne işin var. Ge­le­cek­tin şura­da be­ra­ber kay­na­ta­cak­tı­k" si­te­miy­le baş­lı­yor. Er­do­ğan da, "Bu­ra­sı ay­nen si­zin ora­nın de­ği­şik bir ver­si­yo­nu. Ar­ka­daş da bu­ra­yı, bi­zim ha­nım ne de­diyse ona gö­re yap­mış" kar­şı­lı­ğı­nı ve­ri­yor. Ka­yıt­ta, Er­do­ğa­n'­ın iş a­da­mı­na, "O­nu za­ten yap­ma­dı­lar mı abi. Sü­mey­ye si­ze ta­mam de­mi­ş" so­ru­su­nu yö­nelt­iyor. İş a­da­mı ise "Ma­yıs so­nun­da bi­ti­ri­yo­ruz in­şal­lah" kar­şı­lı­ğı­nı ve­ri­yor.

"BUNU ERDOĞAN BEY'E SÖYLERSENİZ ÇOK İYİ OLUR"

Be­şin­ci gö­rüş­me­ 13 Ey­lül 2013 gü­nü sa­at 10.41'de, ay­nı iş a­da­mı ile Baş­ba­kan ara­sın­da geç­iyor. İn­ter­ne­te sı­zan kayda gö­re, Er­do­ğa­n'­ı ara­yan iş a­da­mı sö­ze, "E­fen­dim se­la­mün aley­küm. Cu­ma­nız mü­ba­rek ol­su­n" di­ye baş­lı­yor ve "Se­la­mün eley­küm, ha­yır­lı cu­ma­la­r" kar­şı­lı­ğı­nı alı­yor. İş a­da­mı, Er­do­ğa­n'­a, Ur­la Kay­ma­ka­mı­'nın, İz­mi­r'­de­ki Çev­re Bakanlığı yet­ki­li­si­ne gi­de­ce­ği­ni be­lir­te­rek, "Bu­nu Er­do­ğan (Bay­rak­tar) Be­y'­e söy­ler­se­niz çok iyi olu­r" di­yor. Baş­ba­kan da, "yurtdı­şın­da de­ğil­se ara­ya­ca­ğı­nı­" be­lir­ti­yor. İş a­da­mı te­le­fo­nu, "Ta­mam abi­cim. Al­lah ra­zı ol­sun. Yen­ge ha­nı­ma se­lam söy­le. Ço­lu­ğa ço­cu­ğa hep­si­ne. Al­lah yol­cu­nu­zu mü­ba­rek ey­le­sin. Se­la­mü aley­kü­m" di­le­ğiy­le ka­pa­tı­yor.

"BENİM HESABIMA YATIRMAYALIM"

Al­tın­cı gö­rüş­me, 1 Ka­sım 2013 gü­nü sa­at 14.44'te ger­çek­le­şi­yor. İmar du­ru­mu­nu ta­kip eden bü­rok­rat, Baş­ba­ka­n Erdoğan'a 'A­bi­' di­yen iş a­da­mı­na te­le­fon açıp, "Ho­ca­mız ara­dı. Bi­zim ra­por ha­zır­mı­ş" di­ye­rek müjdeyi ve­ri­yor. Bü­rok­rat, ra­por için "ö­de­me­yi­" sor­du­ğu­nu, "5 ho­ca­nın her bi­ri için 20'şer, ken­di­si için de 30 ol­mak üze­re top­lam 130 bin li­ra ra­ka­mı­nı uy­gun bul­duk­la­rı­nı­" ak­ta­rı­yor. İş a­da­mı da, Ha­cı­lar Ko­yu­'na ima­rı­nı de­ğiş­ti­re­cek ra­por için be­lir­le­nen rüş­ve­te, tek ke­li­mey­le "Ta­ma­m" di­ye­rek onay ve­ri­yor. Bü­rok­rat, te­le­fo­nu ka­pat­ma­dan ön­ce, ra­po­ru ha­zır­la­yan ho­ca­nın, "Bu­nu benim ban­ka he­sa­bı­na ya­tır­ma­ya­lım. Ka­yıt­ta gö­zük­me­si­n" ta­le­bi­ni de ak­ta­rı­yor ve işa­da­mın­dan, "Ta­mam, ta­ma­m" cevabını alıyor. www.haberler.com

DİĞER HABERLER

Mardin'de pahallı ulaşımdan herkes şikayetçi

Mardin'de pahallı ulaşımdan herkes şikayetçi

Mardin'deki şehir içi ve ilçeler arası toplu taşıma ücretlerinin çok pahalı olması nedeniyle dar gelirli yurttaşlar sorun yaşıyor. Yapı Yol-Sen Genel Merkezi Denetim Kurulu Başkanı Ahmet Çelik, toplu taşıma hizmetlerinde bilet ücretleri ve tarifelerinin halkın çıkarları doğrultusundan düzenlenmesi gerektiğini söylerken, Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ata Altun ise ilçeler arası toplu taşıma araçlarını faaliyete geçirmek için çalışmalarının olduğunu belirtti.

Kızıltepe'de Tepki Çeken Heykel Kaldırıldı

Kızıltepe'de Tepki Çeken Heykel Kaldırıldı

Kızıltepe İlçesi'nde belediye tarafından Özgürlük Maydanı'na dikilen yılan sembollü Şahmeran Heykeli, halkın tepkisi üzerine kaldırdı.Belediye Başkanı İsmail Asi, heykelin halktan tepki alması üzerine kaldırdıklarını söyledi.

ÇÖZÜM SÜRECİ MARDİN’DE MASAYA YATIRILACAK

 ÇÖZÜM SÜRECİ MARDİN’DE MASAYA YATIRILACAK

Mardin’de, 'Barış konuşmaları, çözüm önerileri' paneli düzenlenecek.Kadim Akademi ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mardin Şubesi’nin ortaklaşa düzenleyeceği 'Barış konuşmaları, çözüm önerileri' paneli 13 Aralık Cumartesi günü bir otelde yapılacak. Çözüm sürecine yönelik görüş ve önerilerin masaya yatırılacağı panelde, Altan Tan, Orhan Miroğlu, Abdurrrahman Kurt, Nevzat Çiçek, Ferhat Kentel, Mehmet Yavuz, Seher Akçınar, Hüseyin Şeyhanlıoğlu ve Serdar Yıldırım görüşlerini paylaşacak. Panel ile ilgili bir açıklama yapan MÜSİAD'an yapılan yazılı açıklamada yapacakları çalışmanın çözüm sürecine katkı sunmasını umut ettiklerini söyledi. son birkaç yıldır büyük ümitlerle sürdürülen barış ve çözüm sürecinin son dönemlerde içine sürüklendiği çıkmazın, toplumun farklı kesimlerinin barış talebini daha güçlü dile getirmesini zorunlu kıldığını anlattı. Bu sürecin sadece siyasi aktörlerin politik zeminlerde yürütebileceği bir süreç olmadığını Toplumsal farkındalık ve katkılar, sürecin hem daha hızlı yürümesinde hem de daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesinde önemli dinamiklerdir. Kadim Akademi ve MÜSİAD tarafından düzenlenen ‘Barış konuşmaları, çözüm önerileri’ başlıklı bu çalışma da, toplumsal farkındalığı ve katkıyı artırmaya yönelik bir faaliyet olarak planlanmaktadır. Çalışmanın odak noktası somut çözüm önerileri olacaktır. Sürecin taşıdığı risk ve avantajlar ile bunların nihai çözüme dönüştürülmesinin imkanları tartışılacaktır. Çalışmanın temel amacı konuyla ilgili farklı düşüncelere rağmen barış paydasında ‘ortak bir dil’ oluşmasına katkı sağlamaktır. Panele tüm halkımız davetlidir" dedi

MARDİN’DE POLİSTEN DAYAK YİYEN ÇOCUKLAR MECLİSE TAŞINDI

MARDİN’DE POLİSTEN DAYAK YİYEN ÇOCUKLAR MECLİSE TAŞINDI

HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Gazetemizin yaptığı haber üzerine polis şiddetini meclise taşıdı.HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na verdiği yazılı dilekçede şu soruların yanıtlanmasını istedi; “Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala tarafından Anayasanın 98’inci ve İçtüzüğün 96’ıncı ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Son yıllarda AKP hükümetinin bütün devlet kurumlarını devletin değil hükümetin kurumları yapma girişiminin bir sonucu olarak, polis teşkilatının da önemli bir kısmı kendini halkın ve hukukun değil adeta hükümetin güvenlik gücü olarak görmeye başlamıştır. Hükümet çevrelerinin özellikle Gezi ve Kobani protesto eylemlerinden sonra yaptıkları her sert açıklamanın ardından polisin sokakta hakla karşı geliştirdiği şiddet eylemleri sürekli gündeme gelmektedir. En son 27 Kasım 2014 tarihinde Mardin İl Merkezinde ikisi sivil ikisi resmi dört polisin, özellikle birinin yaşları küçük olan üç çocuğa bir yol kenarında insanların gözleri önünde işkence yapması bunun en son örneği olmuştur” dedi.HÜKÜMET SERT AÇIKLAMA YAPAR POLİS ŞİDDET UYGULARHDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, İçişleri bakanına şu soruları yöneltti; “Hükümet çevrelerinin dönem dönem yaptıkları her sert açıklamanın ardından polislerin halka karşı bir şiddet eylemine girişmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kolluk güçlerine keyfi ve orantısız şekilde güç kullanmalarına dair bir direktif verilmiş midir? Verilmiş ise artan orantısız ve keyfi polis şiddetinin nedeni nedir? Polisin Mardin Merkez ve Hakkâri Yüksekova’da çocuklara karşı sergilediği alındığında güvenlik yasasının yasalaşmasıyla birlikte nasıl bir ortamın ortaya çıkacağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tarz güvenlikçi önlemlerin gerçekten çözüm getirebileceğine inanıyor musunuz? 27 Kasım 2014’te meydana gelen ve 1 Aralık 2014 tarihinde basına düşen görüntülerde 2’si sivil, 2’si resmi dört polisin gündüz vakti insanların gözleri önünde üç çocuğa uyguladıkları şiddet ve kötü muamele, özellikle Kobanê protestoları sonrası yaşanan bütün şiddet olayları baz alındığında sizce bir istisna mıdır? Yoksa bu durum genel bir güvenlik politikasının sonucu mudur? 27 Kasım 2014 tarihinde Mardin’in Artuklu İlçesi Kızıltepe Kavşağında yoldan geçen yurttaşlar tarafından görüntülenen ve daha sonra basına düşen görüntülerdeki sivil ve resmi polislerin kimler olduğu tespit edilmiş midir? Bu polislerle ilgili herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Görüntülerde bir sivil polisin çocukları tekme tokat dövdüğü sırada diğer polislerin cep telefonlarıyla dayak anlarını kameraya almasını nasıl değerlendiriyorsunuz.

Mardin'de Araç Takla Attı

 Mardin'de Araç Takla Attı

Artuklu ilçesinden Kızıltepe yönüne giden H.B yönetimindeki araç takla attı.H.B yönetimindeki 47 DN 638 plakalı otomobil, Türkmenler kavşağında Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek virajı alamayarak takla attı.

İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSU VE MGC BAŞKANI CEMİL AYDOĞAN İNSAN HAKLARI GÜNÜNÜ KUTLADI

İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSU VE MGC BAŞKANI CEMİL AYDOĞAN İNSAN HAKLARI GÜNÜNÜ KUTLADI

İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSU VE MGC BAŞKANI CEMİL AYDOĞAN İNSAN HAKLARI GÜNÜNÜ KUTLADI

ÇOK OKUNANLAR

KÖŞE YAZARLARI

ÖNE ÇIKANLAR

HAVA DURUMU

5 günlük hava durumu